Izolacja cieplna zimą

Izolacja cieplna budynku w miesiącach jesienno-zimowych ma na celu ograniczenie strat ciepła w budynku i w efekcie minimalizację energii przeznaczonej na ogrzewanie domu. Isofloc F to rozsądny wybór na termoizolację domu zimą.

Izolacja cieplna zima - termoizolacja - współczynnik przewodzenia ciepła - isofloc f - derowerk

W fizyce budowli istotnym wskaźnikiem wydajności termoizolacji zimą jest jej
współczynnik przewodzenia ciepła λ, obliczany na podstawie europejskiej normy EN ISO 10456: 2007-12.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wskazuje, ile ciepła przepływa przez materiał termoizolacyjny z cieplejszej strony na chłodniejszą (przy różnicy temperatur 1 Kelvina) w jednostce czasu.

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła celulozy isofloc F wynosi λD = 0,037 W/mK.

λ w praktyce

Współczynnik przewodzenia ciepła mierzony jest laboratoryjnie standaryzowaną procedurą. Próbka materiału termoizolacyjnego jest osłonięta od wszelkich ruchów powietrza. Powietrze uwięzione wewnątrz próbki materiału izolacyjnego może osiągnąć swój optymalny efekt izolacyjny.

Te idealne warunki są niepowtarzalne w miejscu realizacji. Ruchy powietrza powstają nawet przez różnicę ciśnień, powodowaną różnymi temperaturami w przekroju elementu konstrukcyjnego. Doprowadza to do zwiększonych strat ciepła przez przenikanie.

Ponieważ wiórowa, rozdrobniona struktura włóknin celulozowych isofloc F ma mniejszą wartość przepuszczania powietrza niż termoizolacja o regularnej strkturze włókien, wszelkie ruchy powietrza powodują małe straty ciepła przy izolacji celulozowym materiałem dociepleniowym isofloc F.

Przepuszczalność powietrza w m3/(m2 * h) przy 50 Pa
Materiał izolacyjny z celulozy isofloc F4
Materiał izolacyjny z włókien mineralnych13-150
Termoizolacja z lnu1,6
Zestawienie wykonane przez Ingenieurbuero eboek, Tuebingen Warstwa termoizolacji celulozowej mierzona pomiędzy dwiema nie zamkniętymi płytami kartongipsu.

Fizyka budowli określa, że wartością właściwą dla izolacyjności cieplnej całego elementu konstrukcyjnego jest współczynnik przenikania ciepła U. Im mniejsza jego wartość, tym lepsza izolacja termiczna.

Izolacja cieplna zima - termoizolacja - współczynnik przenikania ciepła - isofloc f - derowerk

Współczynnik przenikania ciepła U pokazuje, ile ciepła przepływa przez 1 m2 przegrody budowlanej ze strony cieplejszej na chłodniejszą (przy różnicy temperatur 1 Kelvina) dla określonej jednostki czasu.

Osiągnięcie obliczeniowej wartości współczynnika przenikania ciepła U ma miejsce jedynie przy spełnieniu poniższych warunków (podobnie jak dla wartości przesunięcia fazowego przegrody).

Metoda instalacji materiału dociepleniowego tworzy jednolitą warstwę termoizolacji. Oznacza to, że zimno nie przedostaje się przez łączenia lub pęknięcia. Ponieważ isofloc F jest sypkim materiałem izolacyjnym, pneumatyczna metoda instalacji zapewnia szczelną warstwę izolującą

Materiał izolacyjny ma małą przepuszczalność powietrza. isofloc F charakteryzuje się małą przenikalnością powietrza.

Materiał izolacyjny jest zabezpieczony przed wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych. Tylko wtedy może pokazać, na co go stać. Patrz też: wiatroszczelność i izolacja powietrzna.

Czytaj dalej: Izolacja termiczna: Jak zaprojektować izolację termiczną w budynku? Jakie ocieplenie będzie najskuteczniejsze?