Ocieplanie stropodachów i dachów wymaga zgłoszenia robót budowlanych?

Ocieplanie stropodachów i dachów w aspekcie prawnym

Ocieplanie stropodachów i dachów stanowi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane [1] roboty budowlane, które w zależności od wysokości ocieplanego budynku wymagają zgłoszenia robót do starostwa lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Docieplanie budynków o wysokości do 25 m wymaga zgłoszenia robót. W znowelizowanej ustawie kwestia uzyskania pozwolenia na budowę w celu docieplenia stropodachów w budynkach wyższych niż 25 m nie jest rozstrzygnięta bezspornie.

Jeżeli powierzchnia ocieplanej przegrody przekroczy 25% powierzchni przegród zewnętrznych, przegroda taka musi bezwzględnie spełniać wymagania izolacyjności cieplnej – maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. Wartości te podane są w zał. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]

Wymagania te przekładają się na konkretne grubości izolacji termicznej. Zalecane grubości izolacji Ekovilla dla stropodachów i dachów znajdują się na naszej stronie.

Procedurę postępowania poprzedzającą ocieplanie stropodachów i dachów przedstawiamy poniżej.

Docieplanie stropodachów – remont czy prace dociepleniowe?

Co do zasady, docieplenie stropodachu to ustawowe docieplenie budynku. Dla budynków powyżej 25 m wymaga więc uzyskania pozwolenia na budowę. Z drugiej strony, celuloza nadmuchiwana jest na powierzchnię stropu ostatniej kondygnacji pod pokryciem dachowym, nie wykracza więc poza obrys budynku.

W takiej sytuacji przepisy ustawy pozwalają traktować docieplanie stropodachu wentylowanego jako remont. Czyli wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Dopuszcza się przy tym stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym (art. 3 pkt. 8 ustawy [1] ). W przypadku remontu obiektów budowlanych wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych.

Ocieplanie stropodachów i dachów budynków niższych niż 25 m

Ocieplanie stropodachów budynków niskich i średniowysokich (poniżej 25 m) bezspornie nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia prac ociepleniowych starostwu powiatowemu (art. 29 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 4 w powiązaniu z art 30 ust. 1 pkt. 2a i pkt. 2c ustawy[1])

Dokonanie zgłoszenia następuje poprzez złożenie wniosku.

 1. We wniosku należy określić:
  1. rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót dociepleniowych, oraz
  2. termin ich rozpoczęcia.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  2. w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki,
  3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W przypadku docieplenia stropodachów i dachów budynków wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, obligatoryjnym załączni-kiem jest pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego woje-wódzkiego konserwatora zabytków (Art. 39 ust. 1).

Szczegółowych informacji udziela Inwestorom starostwo powiatowe.

Zgłoszenia robót ociepleniowych należy dokonać na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych (art. 30 ust. 5 ustawy [1]).

Ekovilla Ocieplenie Stropodachu

Uwaga! W tym czasie w drodze decyzji starosta może zakazać wykonania robót i poprosić o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do wykonywania robót ociepleniowych (jest tzw. milcząca zgoda).

Ocieplanie stropodachów i dachów budynków wyższych niż 25 m

Ze względu na niejasne przepisy, wykonywanie dociepleń stropodachów w budynkach wyższych niż 25 m (czyli wyższych niż 9 kondygnacji) może być uznane jako wymagające pozwolenia na budowę. Z tego powodu, zasadnym może być zwrócenie się do starostwa o ostateczną kwalifikację robót dociepleniowych stropodachu: Jeżeli ocieplanie stropodachu zostanie uznane za remont, wystarczającym będzie zgłoszenie robót budowlanych W przeciwnym wypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę należy złożyć do starostwa powiatowego. Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę należy zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy [1] dołączyć: Z tego powodu, zasadnym może być zwrócenie się do starostwa o ostateczną kwalifikację robót dociepleniowych stropodachu:
 • Jeżeli ocieplanie stropodachu zostanie uznane za remont, wystarczającym będzie zgłoszenie robót budowlanych
 • W przeciwnym wypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę należy złożyć do starostwa powiatowego.

Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę należy zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy [1] dołączyć:

 1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez izbę samorządu zawodowego (art. 12 ust. 7 ustawy [1]).
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Załączniki fakultatywne wynikające z ustawy Prawo budowlane [1].
 4. Załączniki fakultatywne wynikające z przepisów szczególnych.

Ocieplanie stropodachów i spełnienie wymogów izolacyjności

Derowerk Ocieplenie Stropodachu

W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane [1] uregulowano obowiązek docieplania stropodachów i dachów zgodnie z wymaganiami minimalnymi dotyczącymi ochrony cieplnej podanymi w rozporządzeniu [2].

Jeżeli docieplenie budynku będzie obejmowało ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, konieczne będzie spełnienie warunku na maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła Umax (art. 5 ust. 2b ustawy [1] w powiązaniu z zał. 2 rozporządzenia [2]).

Co za tym idzie, należy zaprojektować i wbudować odpowiednią grubość izolacji termicznej. Zalecane grubości izolacji Ekovilla dla stropodachów i dachów znajdują się na naszej stronie.

pdf iconZapoznaj się z artykułem w wersji PDF

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z poźń. zm. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Zadzwoń i zamów: +48 42 636 12 54 lub +48 42 630 62 84