Zmiany w polskim prawie budowlanym nadchodzą wielkimi krokami. Jakie wnioski dla branży wykonującej izolację wdmuchiwaną?

Na podstawie uchwalonej w 2010 r. Dyrektywy Europejskiej 2010/31/UE, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło konsultacje społeczne opracowanego właśnie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jego głównym celem jest ekonomicznie uzasadniona poprawa efektywności energetycznej w budynkach na skutek zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.​

Prognozowane zmiany nabierają w rozporządzeniu realnych kształtów przede wszystkim w postaci zaostrzenia nawet o 60% norm dla współczynnika przenikania ciepła U. Co ważne, zmiany dotyczą wszystkich rodzajów budynków: domów jednorodzinnych, budownictwa wielorodzinnego, obiektów użyteczności publicznej czy też budynków produkcyjnych oraz magazynowych.

Współczynnik przenikania ciepła Umax [W/m2K] Minimalna grubość izolacji isofloc F
wg rozporządzenia [cm]4)
Rodzaj przegrody1) projektowany obecnie obowiązujący projektowanego obecnie obowiązującego
ściany zewnętrzne 0,20 0,30 20 12
dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,15 0,25 23 13
stropy nad piwnicami 0,25 0,45 12 6
podłogi na gruncie 0,30 0,452) lub 0,803) 13 7

1) w pomieszczeniach ogrzewanych przy ti>16oC;
2) w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej;
3) w budynkach magazynowych, produkcyjnych i gospodarczych;
4) do obliczeń grubości przyjęto przykładowe przegrody tj. ścianę zewnętrzną jednowarstwową z cegły kratówki, dach krokwiowy ze szczeliną dobrze wentylowaną, strop gęstożebrowy nad piwnicą, podłogę na gruncie.

 

Wyśrubowane parametry cieplne przegród sprawiają, że znaczenie dla inwestorów zyskuje współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego, jakość i pewność montażu oraz związana z tym praca. Zalety izolacji isofloc stwarzają wykonawcom i projektantom przewagę konkurencyjną na rynku. Niski współczynnik przewodzenia ciepła λ równy 0,037 W/m*K i mała gęstość zasypowa umożliwiają mniejsze zużycie materiału w porównaniu z innymi materiałami termoizolacyjnymi.

Kolejnym ważnym aspektem poruszonym w projekcie zmiany rozporządzenia jest szczelność budynków na przenikanie powietrza. W stosunku do poprzedniej treści Rozporządzenia wyprowadzono do oddzielnego ustępu (2.3.3 i 2.3.4) WYMAGANIE parametrów szczelności powietrznej budynku i zalecenia przeprowadzania próby szczelności budynku (np. testem Blower Door), co ukazuje intencję Ministerstwa: podkreślenia wymagalności tego parametru, pomijanego w praktyce polskich budów. To m.in. dlatego poszerzamy ofertę Derowerk o membrany dachowe, folie wewnętrzne (opóźniacze pary wodnej i inteligentne paroizolacje) oraz taśmy do klejenia folii i do ich montażu.

Ważne informacje z punktu widzenia wykonawców dociepleń zawiera uzasadnienie do projektu. Zawarte w nim dane statystyczne obejmujące 36 tysięcy budynków oddawanych ostatnio do użytku mówią, że średnia wartość współczynnika przenikania ciepła stropodachów wynosi aż 0,281 W/m2*K. Nieco lepsza jest sytuacja dla dachów skośnych, gdzie współczynnik U wynosi 0,252 W/m2*K. W żadnym jednak wypadku nie spełniają one standardów obecnie obowiązujących przepisów, a tym bardziej tych projektowanych. Dla firm wykonujących docieplenia metodą wdmuchiwania jest to potencjalnie ogromny rynek związany z poprawkami niewystarczającej izolacji termicznej budynków.

WNIOSKI:

Minimalne grubości warstwy izolacji ulegną znacznemu zwiększeniu, np.: dla przykładowego stropodachu wentylowanego projektowana warstwa izolacji isofloc F powinna wynosić 23-25 cm, podczas gdy obecnie warstwa 13 – 15 cm w zupełności wystarcza. Mając na względzie rosnące ceny energii cieplnej oraz niespełnianie przez gros budynków obecnych wymagań cieplnych, Derowerk rekomenduje minimalną grubość izolacji w przestrzeni stropodachu na 25 cm.

Pogrubione warstwy izolacji oznaczają drastyczny wzrost kosztów robocizny przy wykonywaniu ociepleń materiałami w płytach typu wełna mineralna i styropian. Technologia pneumatycznego montażu izolacji, wymagając minimalnych nakładów robocizny i uszczelniając wypełniane przegrody budynków, będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla inwestora.

Szacuje się, że wprowadzone zmiany spowodują wzrost zapotrzebowania na materiały izolacyjne o 40 – 70%. Pociąga to za sobą ogromny rozwój sektora termomodernizacji w najbliższych latach.

Wymaganie utrzymania szczelności powietrznej w budynkach na odpowiednim poziomie spowoduje wzrost zapotrzebowania rynku na folie, membrany oraz na skuteczne i trwałe systemy montażu i klejenia membran i folii wewnętrznych. Podniesie to także znaczenie atutów celulozy isofloc, związanych z dużą opornością izolacji na przepływ powietrza.