SD2

SD2

Stropodach wentylowany
Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie
Strop żelbetowy
Przekrycie papą na deskowaniu

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - stropodachy - stropodach wentylowany - warstwa izolacji ukladana swobodnie na stropie - strop zelbetowy - przekrycie papa na deskowaniu - SD2 - derowerk

1. Papa bitumiczna
2. Deskowanie
3. Łaty
4. Kontrłaty
5. Słupek
6. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
7. Strop żelbetowy
8. Tynk cementowo-wapienny
9. Kominek wentylacyjny*

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
isofloc F

[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
14
18
20
23
35

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.

* Zaleca się zachowanie słabo lub dobrze wentylowanej przestrzeni pomiędzy warstwą izolacji a poszyciem stropodachu. Do obliczeń przyjęto dobrze wentylowaną przestrzeń według normy PN-EN ISO 6946 pkt. 5.3.4.