SD1

SD1

Stropodach wentylowany
Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie
Strop gęstożebrowy
Przekrycie płytami korytkowymi i papą

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - stropodachy - stropodach wentylowany - warstwa izolacji ukladana swobodnie na stropie - strop gestozebrowy - przekrycie plytkami korytkowymi i papa - SD1 - derowerk

1. Papa bitumiczna
2. Płyty korytkowe
3. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
4. Strop gęstożebrowy
5. Tynk cementowo-wapienny
6. Otwór wentylacyjny*

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
isofloc F

[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
13
17
19
23
34

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.

* Zaleca się zachowanie słabo lub dobrze wentylowanej przestrzeni pomiędzy warstwą izolacji a poszyciem stropodachu. Do obliczeń przyjęto dobrze wentylowaną przestrzeń według normy PN-EN ISO 6946 pkt. 5.3.4.